Ieeja

   


   JaunumiPar konkursuNolikumsKalendārs | Foto galerija | RezultātiDalībnieki 


 

 

N O L I K U M S

 

 

 

 

 1. Mērķis:

Paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. Veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem ar  foruma sacensību palīdzību.

 

 1. Laiks:

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums (turpmāk - Forums) notiek četrās kārtās:

no 2018. gada 10. aprīļa līdz 25. maijam – pirmā kārta (3.Pielikumā norises grafiks);                                                                    

no 2018. gada 8. maija līdz 30. maijam – otrā kārta - reģionālie pusfināli (3.Pielikumā norises grafiks);

2018. gada 1. jūnijs – trešā kārta (Latvijas fināls)

2018.gada septembris – ceturtā kārta (Eiropas sacensības Ungārijā).

 

3.Vieta:

Foruma pirmā kārta – Latvijas pilsētās (reģionālais dalījums);

Foruma otrā kārta - Latvijas pilsētās (8 reģionālie pusfināli);

Foruma trešā kārta – Biķernieku kompleksā sporta bāze vai līdzvērtīga vieta;

Foruma ceturtā kārta – Ungārija.

 

 1. Organizatori:

Forumu organizē un vada VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD). Latvijas izlases dalību Foruma trešās kārtas sacensībās nodrošina Latvijas Automoto biedrība (LAMB).

Foruma sacensību sagatavošanā un norisē var piedalīties citas organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas, ievērojot šī Nolikuma prasības, slēdzot papildus vienošanās līgumus ar CSDD.

 

 1. Dalībnieki:

Vispārīgā informācija

Par Foruma dalībnieku tiek saukts:

1) komandas dalībnieks;

2) komandas pavadītājs;

3) komandas līdzjutējs.

Komandas dalībnieks ir bērns, kurš dzimis 2006. vai 2007. vai 2008. gadā. Komandā ir četri dalībnieki.

Katru komandu pavada viens vai divi pieaugušie – komandas pavadītāji.

Ja kopā ar komandu sacensību vietā ierodas līdzjutēji, viņi uzskatāmi par komandas līdzjutējiem bez tiesībām startēt sacensībās un viņiem netiek nodrošināta ēdināšana.

Ja komandas dalībnieks gūst traumu, vai ir kāds cits objektīvs iemesls, kura dēļ viņš nevar turpināt sacensības, par viņa aizstājēju var būt komandas līdzjutējs, kurš atbilst komandas dalībnieka prasībām. Visas izmaiņas komandas sastāvā sacensību laikā obligāti jāsaskaņo ar sacensību organizatoriem. Komandas pavadītāji uzņemas atbildību par visiem viņa pavadītās komandas foruma dalībniekiem sacensību vietā un laikā, kā arī par foruma dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām un atpakaļ. Bērnus uz sacensībām drīkst vest, tikai ievērojot bērnu pārvadāšanas noteikumus Latvijā.

 

Foruma pirmā kārta

Piedalās Latvijas izglītības iestāžu vai interešu klubu, vai brīvi organizētas komandas (komandā ir ne vairāk kā 2 zēni), saskaņā ar pievienoto Foruma sacensību norises grafiku (3. Pielikums). Lai pieteiktos Foruma pirmās kārtas sacensībām, jāaizpilda iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv.

 


 

Foruma otrā kārta

Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu Foruma pirmās kārtas sacensībās (katrā pusfināla reģionā) un, kuru sastāvā ir divas meitenes un divi zēni. Lai pieteiktos Foruma otrās kārtas sacensībām, jāaizpilda  iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Sacensībās varēs startēt tikai tās komandas, kuras savlaicīgi būs pieteikušas savu dalību.

Piedalās no Foruma pirmās kārtas 20 kvalificētās komandas un norises grafiks atrodams 3. Pielikumā. Sacensībās nestartē bērni, kas iepriekš jau piedalījušies Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.

Foruma trešā kārta

Foruma trešās kārtas sacensībām kvalificējas komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu Foruma otrās kārtas sacensībās (katra pusfināla pirmo triju vietu ieguvējas) un, kuru sastāvā ir divas meitenes un divi zēni. Lai pieteiktos Foruma trešās kārtas sacensībām, jāaizpilda  iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Sacensībās varēs startēt tikai tās komandas, kuras savlaicīgi būs pieteikušas savu dalību.

Ja kvalificētā Foruma otrās kārtas komanda kādu apsvērumu dēļ no dalības Foruma trešās kārtas sacensībās atsakās, tad līdz 2018. gada 29.maijam CSDD nosūta uzaicinājumu citai komandai, kura startēja attiecīgajā reģionālajā pusfinālā.

Foruma ceturtā kārta

Piedalās Latvijas izlase, kuru veido 2 meitenes un 2 zēni. Komandu pavada Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks, kuru nozīmē Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs, un Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandas pedagogs.

Foruma trešās kārtas sacensību 1. un 2. vietas komandu dalībnieki ir kandidāti iekļaušanai Latvijas izlasē, kas piedalīsies Foruma Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.

Latvijas izlases kandidāti tiek noteikti šādi - visus Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandu dalībniekus (8 bērni) aicina piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā. Tās noslēgumā visiem astoņiem dalībniekiem jākārto eksāmeni (praktiskā braukšana, velosipēda uzbūve, satiksmes noteikumi un satiksmes drošība). Apkopojot eksāmenu rezultātus, nosaka 4 labākos kandidātus (2 meitenes, 2 zēni), kuriem piedāvā pārstāvēt Latviju Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās. Atteikuma gadījumā vietu ieņem nākamais labākā rezultāta īpašnieks, ievērojot dzimumu.

Ja kāds Foruma trešās kārtas sacensību 1. un 2. vietas komandas dalībnieks atsakās piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā, tad viņa/as vietā tiek aicināts nākamās labākās Foruma otrās kārtas sacensību komandas dalībnieks ar visaugstāko individuālo vērtējumu Foruma otrās kārtas sacensībās, ievērojot dzimumu. Individuālais vērtējums tiek iegūts summējot Foruma otrās kārtas sacensību rezultātus individuālajos pārbaudījumos (šķēršļu trases, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes, ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanas).

 

 1. Norise:

Vispārīgā informācija

Foruma sacensības sastāv no teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem, kuru apraksti doti 1.Pielikumā un 2.Pielikumā. Foruma sacensību vērtēšanas noteikumi ir doti Vērtēšanas nolikumā. Foruma sacensību noslēgumā katrs dalībnieks saņem kopējo novērtējumu un balvu. Foruma pirmās un otrās kārtas norises laiks un vieta aprakstīta 3.Pielikumā.

Forumā var tikt piedāvāti papildus pārbaudījumi, ar kuriem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību laikā. Ar papildus pārbaudījumu vērtēšanas noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti pirms to uzsākšanas.

 

Pirmā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā četros posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi (velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens), pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Otrā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā piecos posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi - ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Trešā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā astoņos posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi - ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Ceturtā kārta

Sacensību posmos iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) speciāli veidots satiksmes drošības pārbaudījums, Eiropas foruma sacensību rīkotājas valsts īpaši sagatavots praktiskās braukšanas iemaņu un atsevišķi praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

7.Tiesneši:

 

Foruma sacensību pirmo, otro un trešo kārtu vērtē CSDD organizēta un nozīmēta tiesnešu komanda. Tiesneši sacensībās novērtējumus piešķir saskaņā ar Vērtēšanas nolikumu. Tiesnesim redzamā vietā piestiprināta pazīšanas zīme. Tiesnesim papildus sacensību vērtēšanai posmos ir tiesības izteikt mutiskus aizrādījumus un norādījumus par 4.Pielikumā noteikto Foruma sacensību iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā piešķirt soda punktus, to fiksējot tiesneša protokolā. Dalībnieks par to tiek informēts, un pārkāpuma būtība - izskaidrota.

 

 1. Apbalvošana:

 

Pirmā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas veicināšanas vai papildus balvas.

 

Otrā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki un pedagogi saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas atsevišķas veicināšanas vai papildus balvas.

 


 

Trešā kārta

Pirmās sešas vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas atsevišķas veicināšanas vai papildus balvas. Pa vienam pedagogam no 1. un 2. vietas ieguvējas komandām, saņem apmaksātu iespēju piedalīties Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, bet atteikuma gadījumā pedagoga vietu ieņem nākošās Foruma trešās kārtas labākās komandas pedagogs.

 

Ceturtā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem Eiropas sacensību organizatoru Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) medaļas, visi sacensību dalībnieki - piemiņas suvenīrus.

 

 1. Izdevumi:

 

Dalība Foruma visās kārtās ir bezmaksas.

Foruma otrās un trešās kārtas sacensībās komandas dalībniekiem (2 meitenēm un 2 zēniem) un komandas pavadītājiem (ne vairāk kā divām personām) izdevumus sacensību vietā (sacensības, ēdināšana un kultūras pasākumi) sedz sacensību organizatori.

Latvijas izlases veidošanas mācību cikla izdevumus sedz organizatori (mācību process un pedagogu darba nodrošināšana, izmitināšana un ēdināšana).

Foruma ceturtās kārtas sacensībās komandas dalībniekiem (4 bērniem) un diviem pedagogiem  izdevumus sacensību vietā un ceļā (izmitināšana un dalība sacensībās) sedz Foruma organizatori.

 

10.Citi nosacījumi:

Par komandas sagatavošanu Foruma pirmās kārtas sacensībām ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas izveido komandu.

Par komandas sagatavošanu un dalību Foruma otrās un trešās kārtas sacensībām ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas izveido komandu. Komandas sagatavošanā var līdzdarboties attiecīgā CSDD nodaļa, novadu vai pilsētu pašvaldība un Izglītības pārvalde, Latvijas Automoto biedrība (LAMB), Valsts policija, Neatliekamās palīdzības dienests un citas Foruma norisē iesaistītās un ieinteresētās organizācijas un privātpersonas.

Par Latvijas izlases komandas sagatavošanu Foruma ceturtās kārtas sacensībām ir atbildīga CSDD un Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandu pedagogi.

Foruma sacensību praktiskās braukšanas pārbaudījumos dalībnieki startē ar organizatoru velosipēdiem. Velosipēda izvēle atļauta atbilstoši dalībnieka augumam, izņemot praktiskās braukšanas pārbaudījumos, kuros elementu konfigurācija pielāgota viena velosipēda izmēram. Organizatori jābrīdina laicīgi, ja komandā ir dalībnieks, kura augums ir mazāks par 126 cm vai lielāks par 160 cm.

Par komandas inventāru, kas paņemts līdzi uz sacensībām, atbild komandas pavadītāji.

 

1.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma Praktiskā daļa.

2.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma Teorētiskā daļa.

3.Pielikums Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma 1. un 2. kārtas grafiks.

4.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma sacensību iekšējās kārtības noteikumi.

 

 

 1. Pielikums

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma

Praktiskā daļa

 

 1. Ievads

 

Ikvienam transportlīdzekļa vadītājam, arī velosipēda, pirms uzsākt patstāvīgas gaitas uz ielām un ceļiem, jāapgūst noteiktas transportlīdzekļa vadīšanas prasmes. Dokumentā tiek nosauktas tās velosipēda vadīšanas iemaņas, kas iekļautas sacensību praktiskajos pārbaudījumos. Lai vispusīgi pārbaudītu dalībnieku braukšanas prasmi dažādos apstākļos, ir izstrādāti atšķirīgas grūtības pakāpes elementi. Šajā dokumentā parādīti visi iespējamie praktiskās daļas elementi ar norādēm, kādas praktiskās velosipēda vadīšanas iemaņas ar doto elementu tiek pārbaudītas.

Foruma sacensību praktiskie pārbaudījumi sastāv no ne mazāk kā pieciem pamatelementiem, kas apvienoti, veidojot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Praktiskie pārbaudījumi Foruma sacensībās tiek veidoti, izmantojot tikai un vienīgi nosauktos elementus vai to sastāvdaļas. Pirms posma uzsākšanas, tiesnesis iepazīstina ar tās elementiem un to veikšanas nosacījumiem. Kādā no praktiskajiem pārbaudījumiem var tikt veikta arī laika kontrole. Šajā posmā var iegūt papildus punktus.

Foruma praktiskajos pārbaudījumos piedalās visa komanda.

Praktiskās daļas apraksts ir Foruma Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

 

 1. Velosipēda vadīšanas prasmes

 

 1. Braukšanas uzsākšana: situācijas uz ceļa novērtēšana, priekšrocības noteikšana un ceļa zīmju, un luksofora signālu ievērošana.
 2. Braukšana taisni, pa loku, ierobežotā laukumā un slaloma braukšana.
 3. Bremzēšana (iepriekš zināmā vietā, negaidīta).
 4. Situācijas uz ceļa novērtēšana pirms pārkārtošanās citā braukšanas joslā, apdzīšanas un apbraukšanas manevri.
 5. Braukšana, ievērojot ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu norādījumus.
 6. Braukšana, turot stūri ar vienu roku (ar otru roku rāda signālu).
 7. Braukšanas ātruma maiņa (braukt ātri vai lēni) un ātrumam atbilstoša pārnesuma izvēle.
 8. Braukšanas iemaņas uz dažādiem ceļa segumiem un dažādiem pārvietošanās ātrumiem, ieskaitot lēnbraukšanu.
 9. Braukšana ar kravu (mugursoma plecos vai nostiprināta krava uz bagāžnieka).
 10. Braukšana grupā - viens aiz otra vai viens blakus otram.

 

 

 

 

 

3. Pamatelementu apraksts

 

Zīmējumiem ir informatīvs raksturs.

 

 1. Luksofors

prasmes: 1

 

 

 

 1. Šaurais dēlis (vai braukšana joslā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes: 2

 

 

 

 1. Aplis (ar kreiso roku)

prasmes:2,3,5,6

 

 

 

 

 1. Aplis (ar labo roku) (vai pagrieziena manevra veikšana, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes:2,3,5,6

 

 

 

 1. Astotnieks (pa kreisi)

prasmes: 2,6

 

 

 

 1. Astotnieks (pa labi)

prasmes: 2,6

 

 

 

 

 1. Slaloms

prasmes: 2,6,7

 

 

 1. Joslu maiņa pa kreisi (vai pa labi, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes:2,5

 

 

 

 1. Slīpais dēlis

prasmes:2,6,7

 

 

 1. Nobremzēšana un apstāšanās noteiktā laukumā (vai apstāšanās, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes: 3,6

 

 

 

 

 

 1. Šaurā josla

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 

 

 1. Grumbuļaina braukšanas josla

prsmes: 7,8

 

 

 1. Šūpuļdēlis

prasmes:2,6

 

 

 

 1. Koridors (taisni)

prasmes:2

 

 

 

 

 1. Koridors (ielokā)

prasmes: 2,6

 

 

 

 

 

 

 

 1. Šaurs koridors (stūres augstumā)

prasmes: 2,6

 

 

 

 1. Smilts vai grants segums

prasmes: 2,6,8

 

 

 

 

 

 

 

 1. Akmeņains ceļš

prasmes:2,6,7,8

 

 

 

 1. Sliedes

prasmes:7

 

 

 

 

 

 1. Nelīdzens ceļš

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mugursoma vai krava uz bagažnieka

prasmes: 2,9

 

 

 

 

 1. Negaidīts šķērslis

prasmes: 3,7

 

 

 

 

 1. Nelīdzens ceļš ar ūdeni

prasmes:2,6,7

 

 

 

 1. Uzbrauciens

prasmes:1,2,6

 

 

 

 1. Priekšmeta paņemšana un nolikšana (ar vienu roku)

prasmes: 2,3,5,6

 

 

 1. Skats atpakaļ

prasmes: 4

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bremzēšana uz slidena pamata

prasmes: 3,8

 

 

 

 

 1. Bremzēšana uz smilšaina vai grantēta ceļa seguma

prasmes:2,8

 

 

  

 

 

 1. Bremzēšana līkumā

prasmes:2,3,6

 

 

 

 1. Loks slīpumā

prasmes: 2,6,7

 

 

 1. “Guļošais policists”

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 

 1. Viļņains ceļš

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 

 

 

 1. Lēna braukšana

prasmes:2,6

 

 

 

 1. Ātrumposms

prasmes:6

 

 

 

 1. Ātruma noteikšana

prasmes: 6

 

 

 

 1. Braukšana grupā

prasmes: 10

 

 

 1. Bremzēt un braukt

prasmes: 1,3

 

 

 1. Šaurs loks

prasmes: 2,6

 

 

 

 

 1. Augstuma barjera

prasmes:7

 

 

 

 1. Bojātas bremzes

prasmes:3,7

 

 

 1. Ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”

prasmes:1

 

 1. Skats atpakaļ, pirms braukšanas uzsākšanas

prasmes:1

 

 

 1. Braukšana ierobežotā laukumā

prasmes: 2

 

 

 

 1. „S” burta trajektorija (pa kreisi)

prasmes: 2,6

 

 

 

 1. „S” burta trajektorija (pa labi)

prasmes: 2,6

 

 

 1. Braukšana saskaņā ar ceļa zīmēm un satiksmi regulējošiem līdzekļiem

 

 1. Pielikums

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma

Teorētiskā daļa

 1. Ievads

 

Teorētiskie pārbaudījumi veido ne vairāk kā četrus Foruma sacensību posmus. Šajā dokumentā nosauktas pamattēmas, kas veido teorētisko pārbaudījumu jautājumu un uzdevumu loku: ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība, velosipēda tehniskā stāvokļa pārbaude, pirmā palīdzība. Sacensību organizētāji ar teorētiskajiem pārbaudījumu uzdevumiem dalībniekus iepriekš neiepazīstina. Sacensību sākumā visiem dalībniekiem tiek paskaidroti teorētiskās daļas vērtēšanas noteikumi. Teorētiskās daļas pārbaudījumos piedalās visa komanda. Uzdevumu izpildei tiek fiksēta laika kontrole.

Teorētiskās daļas apraksts ir Foruma Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

 

Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības posmi

Foruma pirmās kārtas sacensībās jāatbild uz satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu jautājumiem individuāli. Vienlaicīgi startē visa komanda.

Foruma otrās un trešās kārtas sacensībās jāveic gan komandas uzdevumi, gan jāatbild uz satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu jautājumiem individuāli. Vienlaicīgi startē visa komanda.

 

Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes posms

 

Foruma pirmās un otrās kārtas sacensībās visiem komandas dalībniekiem 5 minūšu laikā individuāli jāatbild uz jautājumiem par velosipēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem (jānovērtē, kurš no izteiktajam apgalvojumiem var/nevar piekrist).

 

Foruma trešās kārtas sacensībās jāveic šādi uzdevumi:

zēni saņem individuālu uzdevumu - pārbaudīt velosipēda tehnisko stāvokli un atrast 3 bojājumus pārbaudāmajam velosipēdam (tiesneši var norādīt uz atsevišķiem mezgliem, kas nav jāpārbauda). Atrastie 3 bojājumi atzīmējami tiesnešu izsniegtā lapā ar velosipēda (atšķirīga no pārbaudāmā velosipēda) attēlu;

katrai meitenei no attēlā numurētām velosipēda detaļām jāspēj atpazīt iespējami daudz detaļu.

 

Pirmās palīdzības posms

Foruma pirmās un otrās kārtas sacensībās visiem komandas dalībniekiem jāatbild individuāli uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu.

Foruma  trešās kārtas sacensībās visiem komandas dalībniekiem jāatbild individuāli uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu un arī jāveic viens izlozēts komandas uzdevums – neatliekamās palīdzības manipulācija. Dalībnieki uz jautājumiem atbild patstāvīgi un rakstiski. Praktiskajā manipulācijā piedalās visi komandas dalībnieki, veicot gan cietušā, gan palīdzības sniedzēja funkcijas.          

 

 1. Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības tēmas:

2.1. Ceļu satiksmes noteikumu termini

Jāzina termini – dodiet ceļu, galvenais ceļš, dzīvojamā zona, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš, ietve, brauktuve, braukšanas josla, krustojums, priekšroka, dot ceļu, transportlīdzekļa vadītājs, velosipēds, ceļu satiksmes dalībnieks, dzelzceļa pārbrauktuve, galvenais ceļš,  nepietiekama redzamība, operatīvais transportlīdzeklis, pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis un satiksmes regulētājs.

 

2.2. Ceļa zīmes un signāli (luksofora, satiksmes regulētāja un velosipēda vadītāja):                                                                                                                           

 • iedalījums grupās, nozīme,
 • krāsas, formas,
 • satiksmes regulētāja žestu un luksofora signālu nozīme,
 • brīdinājuma signāli ar gaismas virziena rādītājiem un transportlīdzekļu vadītāju roku žestu nozīme.

 

2.3.Ceļa zīmes, kuras ļoti būtiskas velosipēdu vadītājiem:

 • brīdinājuma zīmes (vienādas nozīmes ceļu krustojums 101., bīstams pagrieziens 103. un 104., ceļa sašaurinājums 107., 108., stāvs lejupceļš 110., stāvs augšupceļš 111., nelīdzens ceļš 112., nelīdzens ceļš (slieksnis) 113., slidens ceļš 115., uzbērta grants vai šķembas 116., uz ceļa strādā 118., gājēju pāreja 120., bērni 121., divvirziena satiksme 122., satiksmi regulē luksofors 123., krustojums ar velosipēdu ceļu 130., tramvaja sliežu šķērsošana 131., dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru 132., dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras 133., viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve 134., daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve 135., bīstami 142.);

 

 • priekšrocības zīmes (galvenais ceļš 201., galvenā ceļa beigas 202., krustojums ar mazāk svarīgu ceļu 203., 204., 205., dodiet ceļu 206., neapstājoties tālāk braukt aizliegts 207., priekšroka pretim braucošajiem 208., priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem 209.);
 • aizlieguma zīmes (iebraukt aizliegts 301., braukt aizliegts 302., mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts 303., motocikliem braukt aizliegts 304., velosipēdistiem braukt aizliegts 305., gājējiem iet aizliegts 309., nogriezties pa labi aizliegts 315., nogriezties pa kreisi aizliegts 316., apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts 317., maksimālā ātruma ierobežojums 323.);
 • rīkojuma zīmes (braukt taisni 401., braukt pa labi 402., braukt pa kreisi 403., braukt taisni vai pa labi 404., braukt taisni vai pa kreisi 405., braukt pa labi vai pa kreisi 406., braukt pa labi 407., braukt pa kreisi 408., braukt pa loku 409., šķērsli apbraukt pa labo pusi 410., šķērsli apbraukt pa kreiso pusi 411., šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi 412., velosipēdu ceļš 413., velosipēdu ceļa beigas 414., gājēju ceļš 415., gājēju ceļa beigas 416., kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš 417., kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas 418., gājēju un velosipēdu ceļš 419. un 421., gājēju un velosipēdu ceļa beigas 420. un 422., minimālā ātruma ierobežojums 423.);
 • norādījuma zīmes (vienvirziena ceļš 501., vienvirziena ceļa beigas 502., izbraukšana uz vienvirziena ceļa 503., 504., josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem 505., joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas 506., ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem 507., ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas 508., izbraukšana uz ceļa ar joslu sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem 509., 510., braukšanas virziens joslā 513., 514., 515., 516., 517., 518., dzīvojamā zona 5338., dzīvojamās zonas beigas 534., gājēju pāreja 535., 536., tramvaja pietura 542., apstāšanās vieta 546, ātrgaitas ceļš 552., ātrgaitas ceļa beigas 553.);
 • virzienu rādītāji un informācijas zīmes (strupceļš 711., apbraukšanas ceļa virziens 730., 731., 732., 733.);
 • papildzīmes (attālums līdz objektam 801., darbības zona 803., transportlīdzekļa veids 824., neredzīgi gājēji 843., mitrs segums 845., galvenā ceļa virziens 847., ātrumvalnis 850., informācija par velosipēdu ceļu 854., 855. un 856., velomaršruts 857., 858.).

 

2.4. Ceļa apzīmējumi, kuri ļoti būtiski velosipēdu vadītājiem:

 • vertikālie apzīmējumi (905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 914., 915. un 919.);
 • horizontālie apzīmējumi (929., 930., 931., 932., 933., 937., 941., 946., 951. un 955.).

 

2.5. Braukšanas uzsākšana, virziena maiņa

Pirms braukšanas uzsākšanas vai virziena maiņas, dalībniekam jāmāk pārliecināties par satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi satiksmes dalībnieki. Jāprot noteikt, kuram transportlīdzeklim ir braukšanas priekšroka.

 

2.6. Krustojumu šķērsošana, priekšrocības noteikšana, šķērsošanas secība dažādās situācijās

Dalībniekam ir jāzina priekšrocības ceļa zīmju nozīme, “labās rokas” likums. Jāprot pareizi analizēt situācijas uz ielas un pieņemt lēmumu rīcībai, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.                      

 

2.7.Kreisā pagrieziena manevrs                                                   

Dalībniekam jāzina rīcības secība, veicot kreiso pagriezienu. Kreisais pagrieziens ir pats sarežģītākais manevrs visiem vadītājiem, tai skaitā arī velosipēdistiem. Pie tam satiksmes noteikumi paredz velosipēdistiem īpašu kreisā pagrieziena veikšanas kārtību.

 

2.8.Ceļa zīmju izvietojums pirms krustojumiem un ceļa posmos

Ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam ir labi jāzina ceļu un krustojumu veidi. Jāzina kādas ceļa zīmes un apzīmējumi ir izmantoti ceļu satiksmē, lai noteiktu satiksmes organizāciju uz Latvijas ceļiem. Jāmāk izvietot ceļa zīmes tā, lai ceļa posmi un krustojumi būtu saprotami un izbraucami. Labi jāzina brīdinājuma, priekšrocības, norādījuma, rīkojuma, aizlieguma, servisa, informācijas un papildzīmes, zīmju izvietošana apdzīvotās vietās un ārpus tām (Piem., gājēju pārejas apzīmēšana).

 

2.9.Bīstamas situācijas velosipēdistiem

Velosipēds ir transportlīdzeklis, ar kuru pārvietojamies pārsvarā pa ceļa braucamo daļu pēc iespējas tuvāk tās labajai malai, tādēļ rodas arī bīstamas situācijas: slikts ceļa segums (bedrains), ūdens notekas (rīdziņas), malā stāvoši transportlīdzekļi u.c.. Velosipēdists līdzās lielajiem transportlīdzekļiem ne vienmēr ir labi pamanāms, tādēļ jāuzmanās no kravas mašīnām, sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem, u.c. Būtisks šķērslis veiksmīgam ceļam ar velosipēdu ir arī nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citi braukšanu traucējoši faktori. Tādēļ bērnam jāmāk novērtēt citu transportlīdzekļu iespējami radītā bīstamība (braukšanas ātrums un attālums, kā arī bremzēšanas iespējas (bremzēšanas ceļš)), kā arī plānot pēc iespējas drošāku maršrutu ar pēc iespējas vismazāk paaugstinātas bīstamības vietām (kreisais pagrieziens, intensīva un liela ātruma satiksme u.c.) 

 

2.10. Ceļu satiksme dzīvojamā zonā

Jāzina kāda ir kārtība braukšanai ar velosipēdiem dzīvojamajā zonā, kā jānosaka braukšanas priekšroka.

 

 1. Pirmās palīdzības jautājumu un praktisko manipulāciju tēmas:

 

3.1. Rīcības secība negadījuma vietā.

3.2. Dzīvībai bīstama asiņošana.

3.3. Termiskie bojājumi.

3.4. Ķīmiskie apdegumi.

3.5. Saindēšanās.

3.6. Traumas.

3.7. Svešķermeņi.

3.8. Aptieciņas saturs.

3.9. Atdzīvināšanas pasākumi.

 

Atbildes jāsniedz rakstiskā vai praktiskas manipulācijas veidā.

Mācību programma atrodama Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mājas lapā – www.nmpd.gov.lv.

 

 1. Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes sacensību pārbaudījumā jautājumi un uzdevumi veidoti par šādiem mezgliem vai sistēmām:

 

 1. bagāžnieks,
 2. ūdens pudele,
 3. aploce,
 4. sēdekļa ekscentrs,
 5. bremžu rokturis,
 6. aizmugurējā dakša,
 7. ķēdes aizsargs,
 8. priekšējais lukturis,
 9. stūres iznesums,
 10. sēdeklis,
 11. spogulis,
 12. ātruma pārslēdzējs,
 13. aizmugurējās bremzes,
 14. sēdekļa caurule,
 15. dubļu aizsargs,
 16. riepa,
 17. aizmugurējā lampa,
 18. klanis,
 19. aizmugurējā pārslēdzēja trose,
 20. stūres bļodiņu komplekts,
 21. dakša,
 22. zobratu bloks,
 23. zvans,
 24. klanis ar zobratu,
 25. ventilis,
 26. aizmugurējais pārslēdzējs,
 27. pumpis,
 28. rumba,
 29. bremžu kluči,
 30. priekšējās bremzes,
 31. stūre,
 32. spieķis,
 33. priekšējais pārslēdzējs,
 34. rāmis,
 35. pedālis,
 36. ķēde,
 37. bremžu trose,
 38. rokturis,
 39. bremžu loki.

 

 Pielikums

 

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma sacensību

Iekšējās kārtības noteikumi

 

 

            Foruma sacensību mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti bērni. Sacensību laikā ikviens to dalībnieks ir atbildīgs pats par savu drošību. Par komandas disciplinētību atbildīgi ir komandas pavadītāji. Katram Foruma dalībniekam jāievēro šādas prasības:

 1. Jāpakļaujas sacensību Nolikumam.
 2. Sacensību teritoriju komandas dalībnieki un komandas līdzjutēji drīkst atstāt tikai komandas pavadītāja pavadībā.
 3. Ierodoties sacensību vietā, visiem dalībniekiem jāreģistrējas un ar saviem parakstiem jāapliecina, ka ar sacensību noteikumiem ir iepazinušies un tos ievēros.
 4. Katram Foruma dalībniekam sacensību laikā jābūt redzamā vietā piestiprinātai dalībnieka pazīšanas zīmei vai citai komandas pazīšanas zīmei.
 5. Sacensību norises laikā ar velosipēdiem pa teritoriju braukāt aizliegts, izņemot speciāli tam nolūkam atvēlētās vietās.
 6. Ar velosipēdiem atļauts braukāt Foruma atpūtas brīžos saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumu prasībām, kādas ir spēkā dzīvojamās zonās.
 7. Norobežotajos sacensību laukumos un telpās, kurās notiek sacensības, bez uzaicinājuma ienākt aizliegts.
 8. Jāziņo tiesnešiem vai organizatoriem par dažādiem disciplināriem pārkāpumiem un citām nekārtībām vai problēmām.
 9. Jebkura un jebkāda ar sacensību norisi saistīta inventāra, tostarp sacensību vietu, posmu, šķēršļu joslu aprīkojumu, u.c. pārvietot, gāzt, bojāt ir kategoriski aizliegts. Atbildību par sabojāto inventāru uzņemas dalībnieks, kurš nodarījis kaitējumu, vai viņu pavadošā persona. Ja šīs personas identificēt nav iespējams, soda punkti tiek piešķirti komandai, kuras dalībnieki veikuši aizliegto darbību.
 10. Sacensību vietā un tai pieguļošajā teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus un piesārņot vidi. Pārvietojamus grilus atļauts izmantot, ievērojot pienācīgu uzmanību, piesardzību un atbilstošus ugunsdrošības pasākumus.
 11. Ikvienam Foruma dalībniekam jāpakļaujas tiesnešu un organizatoru norādījumiem.

 

   

LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA

VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

 

Pamats: Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma (turpmāk – Forums) Nolikums.

 

VĒRTĒŠANA

Sacensības sastāv no teorētiskajiem pārbaudījumiem un praktiskās braukšanas posmiem, kurus vērtē tiesnešu komanda.

Komandas kopvērtējums – teorētisko disciplīnu vērtējumu, praktisko pārbaudījumu vērtējumu un iegūto papildpunktu punktu summa, no kā  atņemti komandai piešķirtie pārkāpumu soda punkti.

Tiesnesim, papildus sacensību vērtēšanai posmos, ir tiesības izteikt mutisku norādījumu par Foruma Nolikuma 4.Pielikumā minēto noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā piešķirt soda punktus 5 ballu sistēmā (fiksē soda punktu protokolā). Komandas pārkāpumu soda punkti ir visu komandas dalībnieku un komandas līdzjutēju soda punktu summa. Komanda, kas saņēmusi vairāk nekā 20 pārkāpumu soda punktus, tiek diskvalificēta. Foruma dalībnieks, kurš saņēmis vairāk kā 10 pārkāpumu soda punktus, tiek diskvalificēts.

Komandas, kuru dalībnieki saņēmuši soda punktus par iekšējās kārtības noteikumu (doti 4.Pielikumā) neievērošanu, nevar ieņemt godalgotās vietas.

Komanda var iegūt papildus līdz 10 punktiem par organizatoru papildus rīkotajiem sacensību posmiem (ja tādi organizēti).

Tiesnešu komanda sastāv no sacensību galvenā tiesneša, posmu atbildīgajiem tiesnešiem un tiesnešiem. Atbildīgie tiesneši katrā sacensību posmā apkopo rezultātus un, ja iespējams, nosaka labāko komandu un labāko individuālo dalībnieku, iesniedzot protokolu galvenajam tiesnesim. Galvenais tiesnesis apkopo visu posmu rezultātus. Uzvar komanda, kas ieguvusi kopvērtējumā vislielāko punktu skaitu. Godalgoto vietu komandām, kas ieguvušas vienādu punktu skaitu, tiek organizēts papildus konkurss.

TEORĒTISKĀ DAĻA

 

 1. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība

Foruma pirmās kārtas sacensības.

Katrs komandas dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild datorizēti. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks – 10 minūtes. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 5 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem.

Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 200 punkti.

 

Foruma otrās un trešās kārtas sacensības.

Individuālais pārbaudījums. Katrs komandas dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks. Katra komandas dalībnieka maksimāli iespējamais vērtējums ir 50 punkti. Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 200 punkti.

Komandas vai individuālais pārbaudījums. Komanda/dalībnieki saņem kopīgu ceļu satiksmes drošības uzdevumu (vai uzdevumus). Tiesnesis fiksē uzdevuma (uzdevumu) veikšanas laiku (laikus). Laikam beidzoties, darbs tiek pārtraukts. Tiesnesis fiksē atbilžu rezultātus. Komandas maksimāli iespējamais vērtējums ir 200 punkti.

 

 1. Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude

Foruma pirmās un otrās kārtas sacensības.

Katrs komandas dalībnieks atbild uz 10 jautājumiem par velosipēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem. Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 80 punkti.

 

 

Foruma trešās kārtas sacensības.

 

Pirms posma komanda saņem avansā 100 punktus, ko komandai jācenšas nezaudēt. Uzdevumi komandas dalībniekiem tiek sadalīti šādi:

            katrs zēns saņem uzdevumu - 2 minūšu laikā pārbaudīt, vai sacensību telpā esošs velosipēds ir darba kārtībā (tiesneši var norādīt uz atsevišķiem mezgliem (līdz pieciem), kas nav jāpārbauda). Pārbaudes rezultātā jāatrod 3 bojāti (arī nenostiprināti vai nenoregulēti) mezgli vai sistēmas, kas jāatzīmē (apvelkot vai pārsvītrojot) dalībniekiem izsniegtajā velosipēda zīmējumā (atšķirīgā no pārbaudāmā velosipēda) attēlā. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas;

katra meitene saņem uzdevumu 3 minūšu laikā ekrānā redzamajā velosipēda attēlā ar numurētām detaļām (kopsummā 21 detaļa) atpazīt iespējami vairāk dalībnieka vērtējuma lapā uzrādīto velosipēda detaļu. Atbildes (pareizie atbilstošie skaitļi) jāuzraksta dalībniekiem izsniegtajā dalībnieka vērtējuma lapā. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas.

Katra meitene par pareizi neatzīmētām velosipēda detaļām saņem soda punktus  - nav noteiktas 6-9 detaļas - 4 punkti, nav noteiktas 10-14 detaļas - 8 punkti, nav noteiktas 15 un vairāk detaļas- 16 punkti.

            Katrs zēns par pareizi neatzīmētiem velosipēda mezgliem vai sistēmām saņem soda punktus  – nav atrasts viens bojājums - 4 punkti, divi bojājumi - 8 punkti, trīs bojājumi - 16 punkti.

Komandas vērtējums ir avansa punktiem atņemti komandas dalībnieku soda punkti (maksimāli iespējamais soda punktu skaits dalībniekam ir 16 un komandai 64).

 

 1. Pirmā palīdzība

Foruma pirmās un otrās kārtas sacensības.

Katrs komandas dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem. Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 80 punkti.

 

Foruma trešās kārtas sacensības.

Katrs komandas dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild patstāvīgi.

Sacensībās jāveic otrs uzdevums, kas tiek izlozēts un visai komandai ir kopīgs – neatliekamās palīdzības manipulācija. Praktiskajā manipulācijā piedalās visi komandas dalībnieki, veicot gan cietušā, gan palīdzības sniedzēja funkcijas.

Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku testa jautājumu rezultātu summa (max 80 punkti) un komandas uzdevuma (max 20 punkti) novērtējuma summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 100 punkti.

PRAKTISKĀ DAĻA

 

Foruma pirmās kārtas sacensības.

Katrā praktiskās daļas posmā dalībnieks saņem avansā 50 punktus, kurus jācenšas nezaudēt. Dalībnieka vērtējums posmā - 50 punkti mīnus praktiskās daļas posmā iegūto soda punktu summa.

Komandas punktu skaitu katrā praktiskās daļas posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 200 punkti.

 

Foruma otrās un trešās kārtas sacensības.

Katrā praktiskās daļas posmā dalībnieks saņem avansā 50 punktus, kurus jācenšas nezaudēt. Dalībnieka vērtējums posmā - 50 punkti mīnus praktiskās daļas posmā iegūto soda punktu summa.

Komandas punktu skaitu katrā praktiskās daļas posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 200 punkti.

 

PRAKTISKĀS DAĻAS SODA PUNKTU SISTĒMA

 

 1. Pamatnoteikumi

Šķēršļu joslas jāveic precīzi tiesneša norādītajā secībā. Punktus zaudē šādos gadījumos:

 • ja sacensību dalībnieks ar kāju pieskaras zemei trases braukšanas laikā (izņemot pie finiša līnijas un apstāšanos pirms ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”);
 • ja dalībnieks atbalsta kāju vai roku pret šķēršļu joslas aprīkojuma elementiem;
 • ja trases aprīkojuma elementi tiek apgāzti vai izbīdīti no vietas;
 • ja sacensību dalībnieks izlaiž kādu trases elementu vai izbrauc elementus nepareizā secībā;
 • ja nepareizi tiek veikti šķēršļu joslu elementi;
 • ja netiek ievērotas ceļa zīmes, ceļa (trases šķēršļu elementu) apzīmējumi vai luksofora signāli,
 • ja netiek rādīti rokas signāli pirms manevru veikšanas.

 

Soda punktu summa par kļūdām vienā šķēršļu trases elementā nepārsniedz soda punktus par dotā elementa izlaišanu.

Ja trasē izmatoti kombinēti (divi vai vairāk) elementi, tad tos vērtē atsevišķi, bet soda punktu summa par kombinēto elementu nepārsniedz augstāko no vērtējumiem, kas paredzēts par izmantoto  elementu izlaišanu.

Praktiskās braukšanas pārbaudījumos atļauts startēt tikai ar aiztaisītiem sporta apaviem un uzvilktu aizsprādzētu drošības ķiveri.

 

 1. Soda punkti praktiskajai daļai

Kājas pieskaršanās zemei       

(ne vairāk kā trīs viena elementa veikšanas laikā)                                                       3 punkti

Trases trajektorijas izmainīšana, pārbraucot

no elementa pie nākošā elementa                                                                                10 punkti

Citi pārkāpumi (par katru pārkāpumu)                                                                        5 punkti

 

 

 1. Pamatelementu soda punkti praktiskās daļas elementiem

 

 1. Luksofors

Starta līnijas šķērsošana pirms zaļās gaismas                                                              5 punkti

 

 1. Šaurais dēlis

Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni (ne vairāk kā 2 reizes)                                        1 punkts

Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem (ne vairāk kā 2 reizes)                                  3 punkti

Nobraukšana no dēļa pirmajā pusē un šķēršļa tālāka neturpināšana                           10 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

Nobraukšana no dēļa tā sākumā (1/3 dēļa) un šķēršļa tālāka neturpināšana tiek pielīdzināta elementa izlaišanai.

 

 1. Aplis (ar kreiso roku)

Katra ķēdes pieskaršanās zemei                                                                                  1 punkti

Ķēdes vilkšana pa zemi                                                                                               5 punkti          

Ķēdes roktura turēšana pie stūres                                                                               10 punkti

Stabiņa apgāšana                                                                                                         3 punkti

Ķēdes nenovietošana atpakaļ                                                                                      5 punkts

Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi                                          20 punkti

 

 1. Aplis (ar labo roku)

Katra ķēdes pieskaršanās zemei                                                                                  1 punkti

Ķēdes vilkšana pa zemi                                                                                               5 punkti

Ķēdes roktura turēšana pie stūres                                                                               10 punkti

Stabiņa apgāšana                                                                                                         3 punkti

Ķēdes nenovietošana atpakaļ                                                                                      5 punkts

Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi                                          20 punkti

 

 1. Astotnieks (pa kreisi)

Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas

vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu

(skaita katru kājas pieskārienu)                                                                                   1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     1 punkts

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Astotnieks (pa labi)

Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas

vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu

(skaita katru kājas pieskārienu)                                                                                   1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     1 punkts

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Slaloms

Slaloma stabiņa apgāšana vai izkustināšana                                                                3 punkti

Slaloma vārtu izlaišana                                                                                                6 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                3 punkti

Kājas atbalsts pret aprīkojuma elementu                                                                     3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Joslu maiņa pa kreisi

Uzbraukšana joslas robežlīnijai, par katru robežlīniju                                                 2 punkti

Joslas robežlīnijas šķērsošana, par katru robežlīniju                                                    5 punkti

Joslas beigu apzīmējuma  apbraukšana vai apgāšana,

par katru apbraukšanu vai apgāšanu                                                                           5 punkti

Signāla neparādīšana, nepareiza parādīšana                                                                8 punkti

Signāla neprecīza rādīšana                                                                                          5 punkti

Elementa izlaišana vai citi rupji pārkāpumi                                                                 25 punkti

 

 1. Slīpais dēlis

Nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar vienu riteni                                                    3 punkti

Nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar abiem riteņiem                                               5 punkti

Nobraukšana no dēļa otrajā trešdaļā un šķēršļa tālāka neturpināšana                         10 punkti

Nobraukšana no dēļa tā sākumā (pirmajā trešdaļā) un šķēršļa tālāka neturpināšana  15 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Bremzēšana un apstāšanās noteiktā laukumā

Finiša barjeras apgāšana                                                                                              7 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                7 punkti

Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                     8 punkti

Katra kājas pieskaršanās pie zemes ārpus bremzēšanas

laukuma, par katru pieskaršanos                                                                                 5 punkti

Katra kājas pieskaršanās pie zemes pirms

bremzēšanas manevra pabeigšanas                                                                              5 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         25 punkti

 

 1. Šaura josla

Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas

vai uzbraukšana uz tā, vai arī ja atbalsta kāju pret

aprīkojuma elementu                                                                                                   3 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     3 punkts

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Grumbuļaina braukšanas josla

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                      2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Šūpuļdēlis

Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni                                                                           1 punkts

Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem                                                                      3 punkti

Elementa izlaišana vai nobraukšana no dēļa pirms

tā pārsvēršanās uz otru pusi, vai citi pārkāpumi                                                          20 punkti

 

 1. Koridors (taisni)

Bloka (katra) apgāšana vai arī ja atbalsta kāju

pret aprīkojuma elementu                                                                                            1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     1 punkts

Izbraukšana ar abiem riteņiem ārpus elementa

par katru izlaisto bloku pāri                                                                                         2 punkti          

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Koridors (ielokā)

Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas,

vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                        1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar vienu riteni                                              1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar abiem riteņiem                                        2 punkts

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1.  Šaurs koridors (stūres augstumā)

Pirmo (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                             8 punkti

Otrā (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                               5 punkti

No trešā (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                         3 punkts

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             25 punkti

 

 1.  Smilts vai grants segums

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                      2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Akmeņains ceļš

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                      2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Sliedes

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                      2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1.  Nelīdzens ceļš

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                      2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

 1. Mugursoma vai krava uz bagāžnieka

Braukšana bez mugursomas vai kravas                                                                       20 punkti

 

 1.  Negaidīts šķērslis

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Nelīdzens ceļš ar ūdeni

Braukšana pa joslas robežlīniju                                                                                   2 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Uzbrauciens

Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni                                                                           1 punkti

Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem                                                                      3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Priekšmeta paņemšana un nolikšana (ar vienu roku)

Priekšmeta nepaņemšana                                                                                            3 punkti

Priekšmeta nenolikšana                                                                                               3 punkti

Īsa rokas ar priekšmetu pieskaršanās velosipēdam (katra)                                          2 punkti

Trases veikšana ar rokas atbalstu pret velosipēdu (>1/2 trases)                                  6 punkti

 

 1. Skats atpakaļ

Pilnīgi nepareiza skaitļa vai figūriņas nosaukšana

vai arī nenosaukšana                                                                                                   10 punkti

Nepareizi nosaukti skaitļa 2 cipari                                                                              8 punkti

Nepareizi nosaukts skaitļa 1 cipars                                                                             3 punkti

 

 1. Bremzēšana uz slidena pamata

Finiša barjeras apgāšana                                                                                              5 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                     3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Bremzēšana uz smilšaina vai grantēta ceļa seguma

Finiša barjeras apgāšana                                                                                              5 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                     3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Bremzēšana ielokā

Finiša barjeras apgāšana                                                                                              5 punkti

Sānu līnijas šķērsošana                                                                                                5 punkti

Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                     3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Loks slīpumā

Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)                                                                  3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. “Guļošais policists”

Izbraukšana no katras joslas (viens vai abi riteņi)                                                       3 punkti

Katra šķēršļa izlaišana                                                                                                 5 punkti

Elementa izlaišana vai šķēršļa veikšana nebraucot                                                      20 punkti

 

 1. Viļņains ceļš

Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)                                                                  3 punkti

Katra šķēršļa izlaišana                                                                                                 5 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

 1. Lēna braukšana

Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                  1 punkts

Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                            3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Ātrumposms

Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                  1 punkts

Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                            3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

35. Ātruma noteikšana

Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                  1 punkts

Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                            3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                             20 punkti

 

 1. Braukšana grupā

Katra grupas dalībnieka CSN pārkāpums                                                                   3 punkti

Figūras izlaišana                                                                                                          20 punkti

 

 1. Bremzēt un braukt

 

 1. Šaurs loks

 

39.Augstuma barjera

Latiņas apgāšana                                                                                                         3 punkti

Sānu barjeras apgāšana                                                                                               5 punkti

Figūras izlaišana, latiņas tīša nogāšana vai citi pārkāpumi                                          20 punkti

 

40.Bojātas bremzes

 

 1. Ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”

Ceļa zīmes neievērošana vai nav nofiksēta apstāšanās (atbalsts ar kāju uz zemes)     5 punkti

 

 1. Skats atpakaļ, pirms braukšanas uzsākšanas 5 punkti

 

43.Braukšana ierobežotā laukumā

Izbraukšana ārpus laukuma (katra)                                                                             3 punkti

Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                         20 punkti

 

44.„S” burts (pa labi)

Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,

vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                        1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     1 punkts

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

45.„S” burts (pa kreisi)

Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,

vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                        1 punkts

Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                     1 punkts

Elementa izlaišana       vai citi pārkāpumi                                                                    20 punkti

 

46.Braukšana saskaņā ar ceļa zīmēm un satiksmi regulējošiem līdzekļiem

Ceļa zīmes vai luksofora signāla norādījuma neievērošana                                         1 punkts

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums                                                                        1 punkts

Pārbaudījuma izlaišana  vai citi būtiski pārkāpumi                                                     25 punkti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ielogojies vai izveido kontu